Witamy na stronie

Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska

Serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej GDOŚNatura 2000GeoserwisProjekty GDOŚCentralny Rejestr Form Ochrony PrzyrodySieć Partnerstwo: Środowisko dla RozwojuSystem Ekozarządzania i Audytu EMASPlatforma Informacyjno-komunikacyjnaWnioskomat
Poczta GDOŚ

Poczta GDOŚ

Wytyczne i poradniki

Poradniki oraz wytyczne do obowiązujących aktów prawnych

Postępowania administracyjne w sprawach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko

Ze względu na skomplikowaną tematykę ocen oddziaływania na środowisko opracowano następujące procedury:

Zeszyty metodyczne GDOŚ Nr 1 - materiał dotyczący procedury oceny oddziaływania na środowisko wraz z wzorami wniosków (wydanie 2009 r.)

Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko (wydanie 2011 r.)

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko - przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) (wersja polsko-angielska)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) (wersja polsko-niemiecka)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) (wersja polsko-rosyjska)

Analiza prawna orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego w powiązaniu z orzeczeniami wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w sprawach wszczętych po 28 lipca 2005 r. Zasięg oddziaływania przedsięwzięć na środowisko Udział społeczeństwa Podanie informacji do publicznej wiadomości

Podręcznik dla Inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych

Więcej na temat ocen oddziaływania na środowisko w części OOŚ / Wsparcie systemu OOŚ / publikacje

Obszary Natura 2000

Wytyczne dla regionalnych dyrektorów ochrony środowiska w sprawie wydawania zaświadczeń przez organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000. Wersja elektroniczna dokumentu

Wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie wydawania opinii regionalnych dyrektorów ochrony środowiska o braku sprzeczności planowanego zalesienia z planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru Natura 2000. Wersja elektroniczna dokumentu 

Podręczniki:

 1. Natura 2000 a gospodarka wodna
 2. Natura 2000 i akwakultura
 3. Natura 2000 i społeczeństwo
 4. Natura 2000 korzyści dla rolnictwa
 5. Natura 2000 w leśnictwie
 6. Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko
 7. Natura 2000 w planowaniu przestrzennym - rola korytarzy ekologicznych

Podręczniki dotyczące międzysektorowego oddziaływania sieci Natura 2000 oraz korzyści i zobowiązań wynikających z jej wdrażania, opracowane w ramach realizacji polsko-hiszpańskiego projektu wzmocnienia instytucjonalnego TF PL2006/018-180.03.02 Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla funkcjonowania europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wprowadzania zmian do bazy danych obszarów Natura 2000

Wniosek o wprowadzenie zmian do dokumentacji obszarów Natura 2000

Wytyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do opracowania planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000

Ochrona gatunkowa

Informacje w zakresie stosowania przepisów dot. ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów w ramach realizacji przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską

Opinia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na temat właściwej metody oraz terminu inwentaryzacji pachnicy dębowej w alejach przydrożnych

Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie ścisłej ochrony gatunków zwierząt ważnych dla Wspólnoty na mocy Dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG (wersja polska) 

Postępowania administracyjne w sprawach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko

Ze względu na skomplikowaną tematykę ocen oddziaływania na środowisko opracowano następujące procedury:

Zeszyty metodyczne GDOŚ Nr 1 - materiał dotyczący procedury oceny oddziaływania na środowisko wraz z wzorami wniosków (wydanie 2009 r.)

Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko(wydanie 2011 r.)

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko - przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) (wersja polsko-angielska)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) (wersja polsko-niemiecka)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) (wersja polsko-rosyjska)

Analiza prawna orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego w powiązaniu z orzeczeniami wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w sprawach wszczętych po 28 lipca 2005 r. Zasięg oddziaływania przedsięwzięć na środowisko Udział społeczeństwa Podanie informacji do publicznej wiadomości

Podręcznik dla Inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych

Więcej na temat ocen oddziaływania na środowisko w części OOŚ/ Wsparcie systemu OOŚ / publikacje.

Obszary Natura 2000

Wytyczne dla regionalnych dyrektorów ochrony środowiska w sprawie wydawania zaświadczeń przez organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000. Wersja elektroniczna dokumentu

Wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie wydawania opinii regionalnych dyrektorów ochrony środowiska o braku sprzeczności planowanego zalesienia z planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru Natura 2000. Wersja elektroniczna dokumentu 

Podręczniki:

 1. Natura 2000 a gospodarka wodna
 2. Natura 2000 i akwakultura
 3. Natura 2000 i społeczeństwo
 4. Natura 2000 korzyści dla rolnictwa
 5. Natura 2000 w leśnictwie
 6. Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko
 7. Natura 2000 w planowaniu przestrzennym - rola korytarzy ekologicznych

Podręczniki dotyczące międzysektorowego oddziaływania sieci Natura 2000 oraz korzyści i zobowiązań wynikających z jej wdrażania, opracowane w ramach realizacji polsko-hiszpańskiego projektu wzmocnienia instytucjonalnego TF PL2006/018-180.03.02 „Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla funkcjonowania europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000".

Wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wprowadzania zmian do bazy danych obszarów Natura 2000

Wniosek o wprowadzenie zmian do dokumentacji obszarów Natura 2000

Wytyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do opracowania planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000

Ochrona gatunkowa

Informacje w zakresie stosowania przepisów dot. ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów w ramach realizacji przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską

Opinia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na temat właściwej metody oraz terminu inwentaryzacji pachnicy dębowej w alejach przydrożnych

Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie ścisłej ochrony gatunków zwierząt ważnych dla Wspólnoty na mocy Dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG (wersja polska) 

 

Kalendarium
Serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej GDOŚNatura 2000GeoserwisProjekty GDOŚCentralny Rejestr Form Ochrony PrzyrodySieć Partnerstwo: Środowisko dla RozwojuSystem Ekozarządzania i Audytu EMASPlatforma Informacyjno-komunikacyjnaWnioskomat
Poczta GDOŚ

Poczta GDOŚ