Witamy na stronie

Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska

Serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej GDOŚNatura 2000GeoserwisProjekty GDOŚCentralny Rejestr Form Ochrony PrzyrodySieć Partnerstwo: Środowisko dla RozwojuSystem Ekozarządzania i Audytu EMASPlatforma Informacyjno-komunikacyjnaWnioskomat
Poczta GDOŚ

Poczta GDOŚ

Ochrona zadrzewień

O ochronie terenów zieleni i zadrzewień

Obecnie trwają prace nad nowym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów. Prowadzone są uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie projektu rozporządzenia, w których uczestniczą m.in. organy administracji, jednostki naukowe i organizacje pozarządowe.

W projekcie rozporządzenia zostały przedstawione zaktualizowane stawki opłat za usunięcie drzew oraz współczynnik, który będzie różnicował stawkę opłaty w zależności od lokalizacji drzewa i krzewu, np. w obrębie wsi, miasta, czy na terenach zieleni. Stawki opłat będą zależne tak jak dotychczas od gatunku drzewa oraz obwodu jego pnia na wysokości 130 cm. Opłaty za usunięcie gatunków drzew przyrastających wolniej na grubość, np. dębu szypułkowego, będą odpowiednio wyższe od drzew szybkorosnących, np. wierzby.

Projekt rozporządzenia, aktualny status procesu legislacyjnego oraz dokumenty z nim związane dostępne są w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.


Przepisy prawne dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień zawarte są w Rozdziale 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Określono tam m.in.: organy właściwe do wydawania decyzji o usunięcie drzew lub krzewów, zawartość wniosku o ich usunięcie, sytuacje  kiedy nie jest konieczne uzyskanie tego zezwolenia oraz system opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Zgodnie z obowiązującym prawem, aby usunąć drzewo lub krzew z terenu nieruchomości niezbędne jest uzyskanie stosownego zezwolenia. Najczęściej wydawane jest ono przez wójta, burmistrz albo prezydenta miasta z dwoma wyjątkami: w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków, jeśli zaś nieruchomość jest własnością gminy i nie jest oddana do użytkowania wieczystego, zezwolenie wydaje starosta. Należy przy tym pamiętać, że usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia podlega wysokim karom pieniężnym.

Organ wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu powinien orzekać ważąc słuszny interes strony oraz interes społeczny, np. bezpieczeństwo ludzi (badać m.in. czy zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa i istnieją rozwiązania alternatywne) oraz ochronę przyrody (badać m.in. stan zdrowotny i wartość przyrodniczą drzew, ograniczenia wynikające z ustanowienia obszarów chronionych lub ochrony gatunkowej).

Należy bowiem pamiętać, że zadrzewienia stanowią ważną ostoję różnorodności biologicznej, są schronieniem dla licznych gatunków ptaków, nietoperzy i owadów, zarówno w krajobrazie półnaturalnym, jak i antropogenicznym. Przyczyniają się do poprawy warunków życia ludzi, ponieważ kształtują warunki wodne i mikroklimatyczne, istotnie wpływają na poprawę stanu środowiska oraz podnoszą walory estetyczne krajobrazu. Ponadto zadrzewienia pełnią ważną funkcję społeczną i kulturową.

Dbałość o przyrodę jest obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Dlatego jeśli nie istnieją realne powody do usunięcia drzew lub krzewów, nie powinny być one usuwane.

Organy właściwe w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni

Sprawa

Organ właściwy

Podstawa prawna

Pytania dotyczące indywidualnych spraw z zakresu ochrony zadrzewień
i terenów zieleni

wójt, burmistrz, prezydent miasta
lub ewentualnie burmistrz dzielnicy

art. 7 ust. 1 pkt 12
ustawy o samorządzie gminnym

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu

wójt, burmistrz, prezydent miasta,

starosta w przypadku nieruchomości będących własnością gminy (a nieoddanej do użytkowania wieczystego)

wojewódzki konserwator zabytków
w przypadku nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków

art. 83a ust. 1 i 2 oraz art. 90
ustawy o ochronie przyrody

Skargi w zakresie ochrony zadrzewień

rada gminy/miasta/dzielnicy
- skarga na działalność wójta, burmistrza, prezydenta lub ewentualnie
burmistrza dzielnicy

rada powiatu
- skarga na działalność starosty

Generalny Konserwator Zabytków
- skarga na działalność wojewódzkiego konserwatora zabytków

art. 229 Kodeks postępowania administracyjnego

Skargi w zakresie spraw finansowych regionalna izba obrachunkowa art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego

Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych w zakresie ochrony drzew i krzewów

wójt, burmistrz, prezydent miasta

starosta w przypadku nieruchomości będących własnością gminy

 art. 88 ust. 1 i art. 90
ustawy o ochronie przyrody 

Skargi w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną (zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu bądź decyzje o nałożeniu kary)

organ, który wydał decyzję
lub samorządowe kolegium odwoławcze

- zależnie od tego czy skarżący żąda wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji czy jej uchylenia
lub zmiany

 art. 236 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony zadrzewień i terenów zieleni

 

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów w 2016 roku
Od 1 stycznia 2016 r. do czasu wydania rozporządzenia określającego nowe wysokości stawek opłat za usunięcie drzew – obowiązują stawki opłat jak w 2015 r.
Informacja o obowiązujących stawkach opłat
Nowe przepisy w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni
Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw znowelizowała m.in. przepisy dotyczące systemu ochrony terenów zieleni i zadrzewień.
Więcej informacji o nowych przepisach
Drzewa przydrożne
Ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe jak i funkcje ochronne, drzewa przydrożne podlegają szczególnej ochronie.
Więcej informacji o drzewach przydrożnych
Usuwanie gałęzi drzew
Nadmierne usuwanie gałęzi prowadzi do znacznego osłabienia kondycji lub nawet obumarcia drzewa, dlatego zgodnie z obowiązującym prawem możliwe jest usunięcie gałęzi w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa.
Więcej informacji o usuwaniu gałęzi drzew
Usuwanie drzew i krzewów a ochrona gatunkowa ptaków i innych zwierząt
Jeśli organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu stwierdzi, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie jest zawieszane do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę zezwolenia na odstępstwo od zakazów
Więcej informacji o usuwaniu drzew i krzewów i ochronie gatunkowej ptaków i innych zwierząt
Usuwanie drzew przy torach kolejowych
Jeśli drzewa lub krzewy utrudniają widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują zaspy śnieżne zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym decyzję o ich usunięciu wydaje starosta.
Więcej informacji o usuwaniu drzew przy torach kolejowych
Kalendarium
Serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej GDOŚNatura 2000GeoserwisProjekty GDOŚCentralny Rejestr Form Ochrony PrzyrodySieć Partnerstwo: Środowisko dla RozwojuSystem Ekozarządzania i Audytu EMASPlatforma Informacyjno-komunikacyjnaWnioskomat
Poczta GDOŚ

Poczta GDOŚ