Zamknij
WERSJA: | A A A
JESTEŚ TUTAJ Strona główna Inwazyjne gatunki obce
PDF | Drukuj | Poleć tę stronę znajomemu |

Inwazyjne gatunki obce

Autor: Departament Informacji o Środowisku, Data utworzenia: 04.11.2010 0:00:00, Data modyfikacji: 22.05.2013 10:01:18
Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych.

Za gatunek obcy uznajemy gatunek występujący poza swoim naturalnym zasięgiem w postaci osobników lub zdolnych do przeżycia: gamet, zarodników, nasion, jaj lub części osobników, dzięki którym mogą one rozmnażać się (art. 5 ust. 1 c ustawy o ochronie przyrody).

Przetrzymywanie, hodowla, rozmnażanie, oferowanie do sprzedaży i zbywanie gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym (in. inwazyjnych gatunków obcych) jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska (art. 120 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody).

 

Natomiast wwożenie z zagranicy inwazyjnych gatunków obcych oraz jednocześnie przetrzymywanie, hodowla, rozmnażanie, oferowanie do sprzedaży i zbywanie tych sprowadzonych okazów wymaga zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 120 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody).

 

Powyższych przepisów nie stosuje się do gatunków ryb, na których wprowadzanie jest wymagane zezwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa, wydawane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.) albo art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 574 z późn. zm.) zgodnie z art. 120 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

 

Zakaz wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych, z wyjątkiem gatunków, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, nie stosuje się do wprowadzania do środowiska przyrodniczego i przemieszczania w tym środowisku roślin:

 

 • przy zakładaniu i utrzymywaniu terenów zieleni oraz zakładaniu i utrzymywaniu zadrzewień poza lasami i obszarami objętymi formami ochrony przyrody,
 • wykorzystywanych w ramach racjonalnej gospodarki leśnej i rolnej (art. 120 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody).

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określa, w drodze rozporządzenia, listę roślin, zwierząt i grzybów gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, kierując się potrzebą zapewnienia ciągłości istnienia i ochrony różnorodności rodzimych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów (art. 120 ust. 2 f ustawy o ochronie przyrody).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym zostało opublikowane dnia 4 października 2011 r. i weszło w życie dnia 5 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 210, poz. 1260).

 

Wniosek o wydanie stosownego zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska powinien zawierać następujące elementy (art. 120 ust. 2 b ustawy o ochronie przyrody):

 

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy
 • cel wykonania wnioskowanych czynności,
 • opis czynności, której dotyczy wniosek,
 • nazwę gatunku lub gatunków, w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje, których będą dotyczyć czynności,
 • liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia,
 • określenie warunków, miejsca i czasu wykonania czynności,
 • świadectwo pochodzenia.

 

Należy zwrócić uwagę na przypisy zawarte w ww. rozporządzeniu.


Przypis nr 1: nie dotyczy dalszego przetrzymywania, bez zmiany lokalizacji, okazów przetrzymywanych w dniu wejścia w życie rozporządzenia, odnosi się do następujących gatunków roślin:

 

 1. azolla drobna (azolla karolińska) Azolla filiculoides
 2. barszcz Mantegazziego (barszcz kaukaski) Heracleum mantegazzianum
 3. barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi
 4. bożodrzew gruczołowaty (ajlant gruczołkowaty) Ailanthus altissima
 5. kolcolist zachodni Ulex europaeus
 6. kolczurka klapowana Echinocystis lobata
 7. niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera
 8. niecierpek pomarańczowy Impatiens capensis
 9. rdestowiec czeski (rdestowiec pośredni) Reynoutria x bohemica
 10. rdestowiec japoński (rdestowiec ostrokończysty) Reynoutria japonica
 11. rdestowiec sachaliński Reynoutria sachalinensis
 12. trojeść amerykańska Asclepias syriaca

Przypis nr 2: nie dotyczy okazów przetrzymywanych poza akwenami w celach spożywczych, odnosi się do następujących gatunków zwierząt:

 

 1. krab wełnistoręki (krab wełnistoszczypcy) Eriocheir sinensis
 2. rak luizjański Procambarus clarkii
 3. rak pręgowany (rak amerykański) Orconectes limosus
 4. rak sygnałowy (rak kalifornijski) Pacifastacus leniusculus
 5. ostryga pacyficzna Crassostrea gigas
 6. babka bycza Neogobius melanostomus
 7. babka łysa (babka gołogłowa) Neogobius gymnotrachelus
 8. babka szczupła (babka rzeczna) Neogobius fluviatilis

Przypis nr 3: nie dotyczy okazów wpisanych w dniu wejścia w życie rozporządzenia do rejestru starosty na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, odnosi się do następujących gatunków zwierząt:

 

 1. żółw malowany Chrysemys picta
 2. żółw czerwonolicy Trachemys scripta elegans

Przydatne linki


Publikacje

 


Zachęcamy do korzystania z publikacji „Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych" autorstwa B. Tokarskiej-Guzik, Z. Dajdoka, M. Zając, A. Zająca, A. Urbisz, W. Danielewicza i Cz. Hołdyńskiego.

Mamy nadzieję że publikacja zachęci do inicjowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się w środowisku przyrodniczym gatunków inwazyjnych, a także do prowadzenia badań, edukacji i innych działań praktycznych.

Publikacja „Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych" zawiera katalog roślin gatunków obcych, które można zaobserwować w środowisku przyrodniczym w Polsce. Każdy gatunek został oceniony pod kątem stwarzanego zagrożenia dla rodzimej przyrody, w tym dla siedlisk przyrodniczych chronionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto w opracowaniu umieszczono kluczowe informacje o gatunkach obcych, tj. o ich pochodzeniu geograficznym, okresie przybycia, rodzaju kolonizowanych zbiorowisk, opis ekologii i oddziaływań na gospodarkę, zdrowie i środowisko oraz wiele innych zagadnień.

Istnieje możliwość otrzymania pojedynczego egzemplarza opracowania, koszt przesyłki po stronie odbiorcy. Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres emilia.bylicka@gdos.gov.pl . Termin zgłoszeń:

• do 31 maja 2013 r. - jednostki administracyjne lub naukowe zajmujące się ochroną przyrody oraz organizacje ekologiczne;
• od 1 czerwca 2013 r. - wszyscy inni zainteresowani.

Ze względu na ograniczoną liczbę egzemplarzy decyduje kolejność.

Kalendarium

Popularne tagi

GDOŚ w serwisachFacebookTwitterYoutube


Website powered by Avrio Interactive